קצין בטיחות בתעבורה - מפקח שטח תפעולי

בשנים האחרונות אפשר לראות שמשרד התחבורה נמצא במגמה להגביר את הפיקוח על רכבים תפעולים ועל אלו שנוהגים בהם. כנזכר בתקנות התעבורה, משרד התחבורה מחפש בעיקר נהגים המפעילים רכב תפעולי, ללא רישיון מתאים וביטוח, במקום שיש לציבור גישה אליו. ניתן ללמוד מ "רוח" התקנות, בנוגע למפקח על האזור התפעולי (קצין בטיחות בתעבורה), שהאזור התפעולי הופך למעיין "רשות רישוי עצמאית", וזה כולל את הסמכות להציב תמרורים, שלטים, וסימונים מיוחדים. בנוסף לזה יש למפקח את הסמכות להנפיק התרים לנהגים, רכבים ועוד…


זה כבר למעלה מעשור שרמת בטיחות מספקת "חבילת שירותים" – במיקור חוץ (outsourcing), שמותאם לדרישות החוק והתקנות המחייבות הסדרי בטיחות בחברות וארגונים. שיטה זו מאפשרת לארגון להתמקד בתחום שבו הוא מתמחה, ולהשקיע את מירב המשאבים שלו בניהול יעיל ותפוקה.


ההגדרות הבסיסיות לקיום אזור תפעולי

אזור תפעולי מוגדר כשטח תפעולי על – ידי רשות מקומית.
רכב תפעולי מוגדר כרכב שלא מוגדר ברישוי, ו/או רכב שהוכרז כרכב תפעולי.
מפקח שטח תפעולי מוגדר כאדם שהוסמך על ידי משרד התחבורה.

הגדרות התקנה

תקנה 95 א' "אזור שטח תפעולי" – אזור שבו מופעל רכב תפעולי, ואשר בכניסה וביציאה ממנו הוצב תמרור (באישור הרשות המקומית). תמרור א-43 מציין כניסה לאזור הרכב התפעולי, ויש תמרור נוסף שמציין את היציאה ממנו.

"מפקח על רכב תפעולי" – המפקח הוא קצין בטיחות בתעבורה שקיבל מינוי בכתב ממשרד התחבורה שמסמיך אותו להיות מפקח על רכב תפעולי.

"רכב תפעולי" – כפי שמשתמע מהתקנות, למעט רכב פרטי ורכב ציבורי, בין אם הותקן עליו ציוד דרך קבע ובין אם לאו, בין אם הוא מוביל מטען, ובין אם הוא מסיע נוסעים, אשר ניתן היתר להפעלתו, לפי סימן זה, באזור רכב תפעולי.

"פטור מחובת רישום ורישוי" – לפי תקנה 95 ב' רכב תפעולי פטור מחובת רישום ורישוי.

"היתר לרכב תפעולי" – לפי תקנה 95 ג' (א) המפקח על רכב תפעולי רשאי לתת היתר להפעלת רכב תפעולי, שתוקפו לא יעלה על שנה אחת, ובתנאי שהרכב התפעולי נבדק על ידו ונמצא כשיר לתנועה או להפעלה. (ב) המפקח על רכב תפעולי רשאי לבטל, לשנות, ו/או לפסול, כל היתר שניתן לפי סימן זה, לפני תום תוקפו, אם התברר לו שהבעלים, המחזיק, או הנהג של הרכב התפעולי לא ציית להוראותיו.

"נהיגה ברכב תפעולי" – לפי תקנה 95 ד', לא ינהג אדם ברכב תפעולי, לא ישתמש בו, ולא יפעיל אותו, אלא באזור רכב תפעולי, ובתנאי שהתקיימו כל התנאים הבאים:

1. ניתן לגבי הרכב התפעולי, לפי סוגו, היתר להפעלתו מאת המפקח על רכב תפעולי ובהתאם לתנאים שבהיתר.
2. בידי נוהג או מפעיל הרכב התפעולי רישיון נהיגה מתאים לסוג הרכב הנהוג או המופעל על ידו או היתר לנהיגתו שניתן מאת המפקח על רכב תפעולי.
3. לגבי רכב התפעולי ניתנה תעודת ביטוח בהתאם לפקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש) התש"ל– 1970 .

סמכויות המפקח על רכב תפעולי ותפקידיו

כנזכר בתקנה 95 ה' (א) המפקח על רכב תפעולי מוסמך לקבוע את כל אלה:

  • המשקל הכולל המותר של הרכב התפעולי.
  • היעוד של הרכב התפעולי, לרבות גרורים, והסעת נוסעים.
  • מספר הגרורים, ויחס המשקל בין הגורר והגרורים.
  • מספר הנוסעים, ותנאי ההסעה.
  • מספר הזיהוי שנמצא על הרכב התפעולי, ואופן הרישום.
  • אופן הרישום של המשקל הכולל של הרכב, והמשקל המירבי הכולל שהוא רשאי לגרור.
  • אמצעי הבטיחות, כגון: שרשראות ביטחון, נעלי ביטחון, מחזירי אור, תאורה, ושאר התקנים שניתן להתקין על רכב התפעולי.
  • מהירות הנסיעה המירבית של הרכב התפעולי, בהתאם לתנאי השטח, שעות ההפעלה, תנאי התאורה, עומס התנועה, והולכי הרגל שנמצאים באזור הרכב התפעולי.
  • מסלולי נסיעה, ותמרורים, להבטחת התנועה באזור הרכב התפעולי.

(ב) המפקח על הרכב התפעולי רשאי להפעיל שיקול דעת, ולהוסיף על הדרישות המפורטות בתקנת משנה (א) כאשר בטיחות התנועה מתערערת, המפקח רשאי להורות על הפסקת השימוש ברכב התפעולי. (ג) המפקח על הרכב התפעולי מנהל כרטיס מעקב על כל רכב תפעולי שקיבל ממנו היתר. כרטיס המעקב יכיל את פרטי הרכב, לרבות הפרטים המנויים בתקנת משנה (א), התאריכים שבהם נערכה לרכב ביקורת תקופתית, תיקונים, וכל פרט אחר שהוא רואה לנכון (להלן כרטיס המעקב). במידה ורשות הרישוי תדרוש זאת, כרטיס המעקב יוצג על ידי המפקח בפניה.

חובת ציות להוראות
95 ו' בעלו, מחזיקו, מפעילו ונהגו של הרכב תפעולי יקיים כל הוראה שנתן לו המפקח על רכב תפעולי לגבי הפעלתו של הרכב התפעולי.

פטור
95 ז' הוראות התקנות המנויות להלן לא יחולו על רכב תפעולי ועל נהגו או מפעילו, ובלבד שננקטו כל אמצעי הזהירות הדרושים לבטיחות התנועה ולמניעת כל סיכון או פגיעה כפי שקבע המפקח על רכב תפעולי ; 9(א), 21 (ב) (1) ו-(3), 40 (א),43,44,45(2), 47 – לגבי.

הערות
ניתן להוסיף ולהתאים שירותים נוספים לפי הצרכים ודרישות הלקוח.

הבטיחות שלכם היא המוניטין שלנו!


לקבלת פרטים ויעוץ אנא צרו קשר עם שירות הלקוחות בטלפון 1-700-508-808

אפשר גם למלאות כאן את הפרטים, או לבקש פרטים נוספים במייל, נחזור אליכם בהקדם.

נגישות
Call Now Button