קצין בטיחות בתעבורה - מפקח שטח תפעולי

בשנים האחרונות משרד התחבורה הגביר את הפיקוח על רכב תפעולי ונוהגים
הנוהגים ללא רישיונות וביטוח מתאימים המופעלים בשטח ויש גישה לציבור להגיע אליהם (שטח תפעולי על פי חוק (תקנה 95 )

הקדמה לפני פגישת יעוץ חינם
ניתן ללמוד מ- "רוח" התקנות, קיום דרישות החוק מפקח אזור תפעולי (קצין בטיחות בתעבורה) הופכים ל"רשות רישוי עצמאית" לשטח שהוכרז כאזור תפעולי. (תמרור, שילוט, סימון, כניסה ויציאה, התרים לנוהגים, רכבים ועוד…).

בסיס הגדרות לקיום אזור תפעולי
אזור תפעולי– אזור המוגדר שטח תפעולי על – ידי רשות מקומית .
רכב תפעולי– כל רכב שלא מוגדר ברישוי ו/או רכב שהוכרז כרכב תפעולי.
מפקח שטח תפעולי– הוסמך על ידי משרד התחבורה– (ניתן במקור חוץ).

הגדרות התקנה
95 א' " אזור שטח תפעולי " – אזור שבו מופעל רכב תפעולי ואשר בכניסה אליו
וביציאה ממנו הוצב תמרור ,( באישוריה של הרשות המקומית), תמרור א-43 מציין כניסה לאזור רכב תפעולי והתמרור אחר מציין את היציאה ממנו.

"מפקח על רכב תפעולי" – מפקח על רכב תפעולי קצין בטיחות בתעבורה מי
שרשות הרישוי (משרד התחבורה) מינתה בכתב, להיות מפקח על רכב תפעולי.

"רכב תפעולי" – רכב כמשמעותו בפקודה למעט רכב פרטי ורכב ציבורי, בין אם מותקן עליו ציוד דרך קבע ובין אם לאו, בין אם הוא מוביל מטען ובין אם הוא מסיע נוסעים, אשר ניתן היתר להפעלתו, לפי סימן זה, אזור רכב תפעולי.

פטור מחובת רישום ורישוי
95ב' רכב תפעולי פטור מחובת רישום ורישוי על פי הפקודה.

היתר לרכב תפעולי
95 ג' (א) המפקח על רכב תפעולי רשאי לתת היתר להפעלת רכב תפעולי שתוקפו לא יעלה על שנה אחת ובתנאי שהרכב התפעולי נבדק על ידו ונמצא כשיר לתנועה או להפעלה.

(ב) המפקח על רכב תפעולי רשאי לבטל, לשנות, ו/או לפסול כל היתר שניתן לפי סימן זה לפני תום תוקפו אם התברר לו שבעליו / מחזיקו ו/או נהגו של הרכב התפעולי לא ציית להוראותיו.

נהיגת רכב תפעולי
95 ד' לא ינהג אדם רכב תפעולי, לא ישתמש בו ולא יפעיל אותו אלא באזור רכב תפעולי ובלבד שנתקיימו כל אלה:

 • ניתן לגבי הרכב התפעולי, לפי סוגו, היתר להפעלתו מאת המפקח על רכב תפעולי ובהתאם לתנאים שבהיתר.
 • בידי נוהג או מפעיל הרכב התפעולי רישיון נהיגה מתאים לסוג הרכב הנהוג או המופעל על ידו או היתר לנהיגתו שניתן מאת המפקח על רכב תפעולי.
 • לגבי רכב התפעולי ניתנה תעודת ביטוח בהתאם לפקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש) התש"ל– 1970 .

סמכויות המפקח על רכב תפעולי ותפקידיו
95ה. (א) המפקח על רכב תפעולי יקבע לגבי הרכב התפעולי את כל אלה:

 • משקלו הכולל המותר של הרכב התפעולי.
 • ייעודו של הרכב התפעולי, לרבות גרירת גרורים והסעות נוסעים.
 • מספר הגרורים שיוכל לגרור, יחס משקל בין הגורר לבין הגרורים.
 • מספר נוסעים שיוסעו והתנאים להסעתם.
 • מספר זיהוי על הרכב התפעולי ואופן רישומו על הרכב.
 • אופן רישומם של המשקל הכולל של הרכב ושל המשקל המירבי הכולל שהוא רשאי לגרור.
 • אמצעי הבטיחות ככל שימצא לנכון, כגון: שרשראות ביטחון, נעלי ביטחון, מחזירי אור תאורה וכיוצא באלה שיש להתקינם ברכב התפעולי.
 • מהירות הנסיעה המירבית של הרכב התפעולי, לסוגיו ולתכונותיו, בהתאם לתנאי השטח, שעות ההפעלה, תנאי התאורה, עומס התנועה והולכי הרגל שבאזור רכב התפעולי.
 • מסלולי נסיעה ותמרורים להבטחת התנועה באזור רכב תפעולי ככל שיראה לנחוץ.
  (ב) המפקח על רכב תפעולי רשאי להוסיף על הדרישות המפורטות בתקנת משנה (א) וכן לפי שיקול דעתו אם נחוץ הדבר לבטיחות התנועה באזור הרכב התפעולי או להורות על הפסקת השימוש בו.
  (ג)המפקח על רכב תפעולי ינהל כרטיס מעקב לכל רכב תפעולי שהוא נתן לגביו היתר. ובו יצוינו פרטי הרכב, לרבות הפרטים המנויים בתקנת משנה ( א), לפי עניין, וכן התאריכים שבהם נערכה ביקורת תקופתית ברכב, תיקונים בו וכל פרט אחר שיראה לנכון (להלן בסימן זה-כרטיס המעקב) כרטיס המעקב יוצג בידי המפקח על הרכב התפעולי לפי דרישת רשות הרישוי.

חובת ציות להוראות
95 ו' בעלו, מחזיקו, מפעילו ונהגו של הרכב תפעולי יקיים כל הוראה שנתן לו המפקח על רכב תפעולי לגבי הפעלתו של הרכב התפעולי.

פטור
95 ז' הוראות התקנות המנויות להלן לא יחולו על רכב תפעולי ועל נהגו או מפעילו, ובלבד שננקטו כל אמצעי הזהירות הדרושים לבטיחות התנועה ולמניעת כל סיכון או פגיעה כפי שקבע המפקח על רכב תפעולי ; 9(א), 21 (ב) (1) ו-(3), 40 (א),43,44,45(2), 47 – לגבי.

הערות
ניתן להוסיף ולהתאים שירותים נוספים לפי הצרכים ודרישות הלקוח.

לפרטים ומידע נוסף ניתן לפנות לקשרי לקוחות – 1700-508-808 או I לחצו כאן

הבטיחות שלכם המוניטין שלנו

Call Now Button
נגישות