חוקים ותקנות

הובלת מטען

לא יוביל אדם מטען ברכב או עליו ולא יניח לאחר להובילו כאמור, אלא אם מבנה הרכב על כל חלקיו ואבזריו מתאים להובלת המטען בבטיחות וכאשר…

סדרי בטיחות בהפעלת כלי רכב במפעלים

"מפעל" משמע כל אחד מאלה:
(1) מיזם, עסק, תאגיד או מוסד, שרשומים על שמו, או שהוא מפעיל או מנהל, כלי רכב מסוג כמפורט להלן בטור א' במספר שאינו פחות מהנקוב לצדו בטור ב'…

שטח תפעולי

בסימן הזה –

  • "איזור רכב תפעולי" – איזור שבו מופעל רכב תפעולי ואשר בכניסה אליו וביציאה ממנו הוצב, באישורה של רשות התימרור המקומית, תמרור א43- האחד מציין כניסה לאיזור רכב תפעולי והאחר מציין את היציאה ממנו;
  • "מפקח על רכב תפעולי" – מי שרשות הרישוי מינתה, בכתב, להיות מפקח על רכב תפעולי;
  • "רכב תפעולי" – רכב כמשמעותו בפקודה למעט רכב פרטי ורכב ציבורי, בין אם מותקן עליו ציוד דרך קבע ובין אם לאו, בין אם הוא מוביל מטען ובין אם הוא מסיע נוסעים, אשר ניתן היתר להפעלתו, לפי סימן זה, באיזור רכב תפעולי…

תקנות חדשות בנושא משקלים

עיקר השינויים בתקנות התעבורה בהובלה

  • התאמת דרגות רישיונות הנהיגה לדרגות האירופאיות.
  • התאמת סיווגי הרכב לסיווגים האירופאים.
  • עדכון המידות והמשקלות לרכב מנועי, גרורים ונתמכים.
  • רכב המוביל חומר מסוכן ימשיך להיות מוגבל עד למשקל כולל 44 טון.
Call Now Button
נגישות